Medžio prašymas skaidrės

Integruotos gamtos ir žmogaus, biologijos – geografijos pamokos „Medžio prašymas“

6-8 klasių mokiniams planas

 

Tikslas: plėtoti mokinių gebėjimą tyrinėti ir pažinti artimiausią gamtinę aplinką, jos būklę, skatinti saugoti ir tausoti gamtą.

Integracinės galimybės:

Pamokoje integruojami du pagrindiniai dalykai: gamta ir žmogus, biologija ir geografija. Integruojamoji gija – Lietuvos gamtos pažinimas ir aplinkos apsauga. Išmokus atpažinti dažniausiai Lietuvoje sutinkamus medžius analizuojamas geografinis medynų paplitimas. Tiriant artimiausią gamtinę aplinką kerpių testu kompasu nustatomos pasaulio šalys. Įvertinus šios aplinkos užterštumą, daromos išvados apie taršos poveikį organizmams, būtinybę kiekvienam jaustis ir elgtis atsakingai vartojimu persmelktoje visuomenėje.

Pamokoje, kurioje dalyvavo 6-8 klasių mokiniai, integruojamoji gija – Lietuvos gamtos pažinimas ir aplinkos apsauga. Mokiniai, naudodamiesi mokykliniais žinynais ir gamtine medžiaga, mokėsi atpažinti dažniausiai Lietuvoje sutinkamus medžius, analizavo geografinį medynų paplitimą, naudodamiesi Word įrankiu sudarė Lietuvos medynų rūšinės sudėties diagramą. Antroji pamoka vyko žaliojoje aplinkoje. Susipažinę su kerpių kaip bioindikatorių panaudojimu, mokiniai kėlė hipotezes apie tyrimui pasirinktos vietos oro užterštumą. Pasiskirstę grupėmis, rinkosi tiriamąjį medį, kompasu nustatė jo šiaurinę pusę, nurodytame aukštyje atliko matavimus ir skaičiavimus. Visi duomenys buvo fiksuojami ir apibendrinami darbo lapuose. Tiriamojo darbo pabaigoje visos keturios grupės pristatė savo išvadą apie aplinkos užterštumą ir pateikė po 1-2 taršos mažinimo būdus. Mokytojos skatino mokinius išsakyti nuomonę būtent apie asmeninį kiekvieno indėlį mažinant aplinkos taršą. Pamokos pabaigoje buvo perskaitytas Medžio prašymas, mokiniai įsivertino savo veiklas.

Post scriptum, arba refleksija po pamokos. Taip, pasiruošti integruotai pamokai reikia daug laiko: tiek parenkant medžiagą, tiek ją pritaikant mokinių gebėjimams, tiek planuojant ir derinant pamokos veiklas. Bet čia ir yra kolegiškumo stiprybė. Džiaugiesi ir jauti palengvėjimą, kad pamoka pavyko, uždaviniai įveikti. Ir ne tiek svarbu, kad vienam ar kitam mokiniui šiek tiek pritrūko kantrybės nuosekliai atlikti visus matavimus ar nelauktai strigo kompiuteris, bet džiugu, kad visi buvo aktyvūs tiek dirbdami individualiai, tiek grupėse, jautėsi atsakingi už grupės darbą, drąsiai išsakė savo nuomonę, buvo savikritiški įsivertindami. Ir labai norisi tikėti, kad jautrus Medžio prašymas rado kelią į mokinių širdis.

Mokytoja Daiva Mikaliūnienė
 

Pamokos planas
Mokinio darbo lapas
Medžio prašymas

 

 

 

 

Atnaujinta: 2019-11-27